hopeless21

29 tekstów – auto­rem jest ho­peless21.

W życiu nie chodzi o zwy­cięstwa i po­rażki, chodzi o to jak kształtują nasze cha­rak­te­ry i czy pod ich wpływem po­zos­ta­jemy niezmienni. 

myśl • 31 października 2012, 13:53

Coś ut­ra­ciłem, jak­by część siebie. Myślę co, pat­rzę w bok, pat­rzę w bok... Ja­koś tu pus­to bez Ciebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 września 2011, 21:57

Mo­je życie jest jak rol­lercoas­ter. Pędzi jak sza­lone, by­wa roz­rywką dla in­nych, wyw­ra­ca się do góry no­gami, a cza­sami chce mi się przez nie ... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 maja 2011, 13:21

Możli­wość wy­boru to nie zaw­sze przy­wilej. Często by­wa brzemieniem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 marca 2011, 11:26

Ludzie po­siadają różne głosy, ale naj­piękniej­szy jest ten, który naj­częsciej ig­no­ruje­my. Głos serca. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 marca 2011, 14:09

Jeśli nie wal­czysz o ni­kogo, zos­ta­niesz zgnębiony przez wszystkich. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 marca 2011, 20:03

- War­to więc zre­zyg­no­wać z nieog­ra­niczo­nego sek­su ze wspa­niałymi ko­bieta­mi, po to żeby co ra­no pić kawę z tą samą?
- To za­leży. Czy dos­trzeżesz różnicę w ilości...
- Ilości? Czego?
- Wy­siłku. Włożone­go przez tam­te w seks i przez Nią w zro­bienie kawy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 lutego 2011, 02:56

Nie jest sil­ny ten, kto pot­ra­fi wy­wołać łzy, ale ten kto pot­ra­fi je zatrzymać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2011, 15:19

Mężczyźni lu­bią łat­we ko­biety, ale za­kochują się tyl­ko w tych trud­nych do zdobycia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 stycznia 2011, 12:32

Coś się nie udało... Wiem. To życie mi nie wyszło. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2011, 16:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hopeless21

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność